Linux gzexe命令
Linux gzexe命令
Linux 命令大全

Linux gzexe命令用于压缩执行文件。

gzexe是用来压缩执行文件的程序。当您去执行被压缩过的执行文件时,该文件会自动解压然后继续执行,和使用一般的执行文件相同。
语法gzexe [-d][执行文件...]

参数

  • -d  解开压缩文件。

压缩可执行文件

# gzexe abc

Linux 命令大全